Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az adatkezelési tájékoztató a https://white-vision.hu weboldal látogatóinak, valamint az ezen feltüntetett szolgáltatásaimat igénybe vevőjének informálására szolgál, tájékoztatást ad az általam követett adatkezelési és adatvédelmi szabályokról.

2. Az adatkezelés során a következő alapelveket követem
 • A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem.
 • A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • Az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem.
 • A személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • Megfelelő technikai intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • Személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem, azaz gyűjtöm, rögzítem, rendszerezem, tárolom és felhasználom.
3. Az adatkezelő adatai

A szolgáltató neve: Fehér Borbála egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 8900 Lenti, Boróka u. 1/D/2.

Nyilvántartási száma: 54055674

Adószáma: 55385149-1-40

A szolgáltató elérhetősége, a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: studio@white-vision.hu

 

A vállalkozó nem végez olyan tevékenységet, amely révén adatvédelmi tisztviselő kinevezésére lenne kötelezve.

 

A weboldal tárhely szolgáltatója: Evolutionet Kft.

A tárhely szolgáltató székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

A tárhely szolgáltató elérhetőségei:

Weboldal: www.domain-tarhely.net
E-mail: info@domain-tarhely.net
Telefon: +36 30 503 1929

4. Melyek azok az adatok, amelyeket gyűjtök, és milyen céllal teszem?

Személyes adatokat technikai folyamatok generálhatnak, mint például a kapcsolatfelvételi űrlap használata, a sütik, és a látogatottsági elemzések.

 

4.1 A kapcsolati űrlap használata során felmerülő adatkezelés

A tevékenység megnevezése: kapcsolatfelvételi űrlap használata

Az adatkezelés célja: az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása

Jogalap: hozzájárulás

A kezelt adatok: név, e-mail cím (a kitöltendő mezők tartalma, vagyis a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok)

Időtartam: 1 év

A kapcsolati űrlap használatba vétele során megadott adatokat (név, e-mail cím) nem használom fel marketing célokra.

A weboldalon látogatóimtól csak akkor kérek személyes adatokat (nevet, valamint e-mail címet), ha a látogató a kapcsolati űrlap segítségével kíván kapcsolatba lépni.

 

4.2 Cookie-k, sütik használata

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a weboldal az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kéri az Ön hozzájárulását.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezek a sütik az a célt szolgálják, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):

A weboldalon a Google Analytics, mint harmadik fél sütije is alkalmazásra kerül. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a vállalkozó információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt és annak aloldalait. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

5. Az adatok tárolási helye és biztonsági intézkedések a védelmük érdekében

A személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésembe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszeremben, másfelől Ön is megadhatja nevét, e-mail címét, ha a weboldal használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velem.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a https://white-vision.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

Az adatokhoz kizárólag a honlap tulajdonosa fér hozzá.

6. Az adatközlőnek milyen jogai és panasztételi lehetőségei vannak?

Ön az adatkezelésről

– tájékoztatást kérhet,

– kérheti az általam kezelt személyes adatainak helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

– tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását,

– bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

– a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet.

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: https://naih.hu

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adok az Ön általam kezelt,

– adatairól

– azok forrásáról,

– az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

– időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

– az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

7. Az adatkezelési tevékenység során alkalmazott irányadó jogszabályok
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény.
error: Content is protected !!